Home Obsah Pripomienky Pridať text
Pridané: 13.6.2003 Autor: MiroMcDuck

Čo je to...

Copyright


copyright = autorské právo (z ang.)

História: Myšlienka autorských práv existovala už v starovekom Grécku. Avšak až do konca stredoveku nebola väčšia snaha o takýto zákon. Okolo roku 1455 vynašiel Gutenberg kníhtlač a všetko sa zmenilo. Ustanovenie autorského zákona sa pomaly stávalo nevyhnutnosťou a bolo len otázkou času, kedy k tomu dôjde. Hoci menšie zákony existovali už predtým, prvý autorský zákon nadobudol účinnosť v Anglicku 10. apríla 1710 - The Statute of Anne. V USA bol podobný zákon ustanovený roku 1790. Ďalším míľnikom bola Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886/7). Garantovala medzinárodné autorské práva. Bola mnohokrát redigovaná, naposledy v roku 1979. Súčasný slovenský autorský zákon je z roku 1997.
Linky: History of Copyright - A Chronology
A History of Copyright in the United States

Copyright: Autorské právo je právo rozhodovať o vlastnom diele - duševnom vlastníctve. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, resp. ktorej národnosti je autor. Medzinárodné dodržovanie autorských práv je umožnené medzinárodnými zmluvami.
Autorské práva je možné vzťahovať len na diela. Nie na názov, myšlienku, spôsob, objav, metódu apod.
Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Od tohto okamihu má autor právo pomenovať svoje dielo a môže ho označiť symbolom ©. Väčšinou sa používa nasledujúci zápis:
© dátum_vzniku meno_autora. K použitiu symbolu © nie je potrebná žiadna registrácia. Tento symbol len upozorňuje na to, že dielo je chránené autorskými právami. Autorské práva má autor bez ohľadu na to, či svoje dielo označí alebo neoznačí týmo symbolom a či si svoje autorské práva registruje alebo nie! Registrácia slúži väčšinou len v prípade súdnych sporov ako doklad o autorstve. Pri spore je samozrejme rozhodujúci dátum, kedy mal daný človek dielo k dispozícii (predpokladá sa, že autor mal dielo ako prvý). Jednoduchý dôkaz o dni, kedy už bolo dielo u vás, získate napríklad tak, že ho pošlete sami sebe (poštové razítko).
Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať... Autor môže previesť na inú osobu právo použiť dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť.
Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov, v prípade spoluautorstva na spoluautorov.
Linky: Zbierka zákonov SR - Autorské právo
United States Copyright Office
What is Copyright Protection?
World Intellectual Property Organization

Ochranná známka: Ochranná známka je každé označenie, zapísané v registri ochranných známok. Každá krajina si vedie vlastný register, je však možné získať aj medzinárodnú ochrannú známku.
Ochranná známka sa môže vzťahovať na názov, kresbu, logo, tvar, symbol...
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať označenie na území krajiny v oblasti, kde je známka registrovaná. Napríklad, ak by som vymyslel nový počítačový program a nazval by som ho Windows, asi by som nepochodil. Ale ak by som si založil nejakú sklársku spoločnosť a chcel by som ju takto pomenovať, pravdepodobne by to bolo možné. Majiteľ ochrannej známky má takisto právo používať symbol ® . Naopak, tento symbol nesmie byť použitý, ak označenie nie je registrované!
Doba platnosti ochrannej známky je 10 rokov, potom je možné si ochrannú dobu predĺžiť o ďalších 10 rokov.
Trademark: Symbol ™ (trademark = z ang. obchodná značka) sa používa hlavne v USA a podobne ako © . K jeho použitiu nie je potrebná žiadna registrácia a autor ním vyhlasuje právo používať dané označenie. Väčšinou sa používa v čase, než je označenie registrované.
Rovnakým spôsobom sa využíva aj podobný symbol SM (servicemark). Vzťahuje sa však skôr na služby, než výrobky.
Linky: Zbierka zákonov SR - Zákon o ochranných známkach
ÚPV SR - Ochranné známky
Co je ochranná známka?
United States Patent and Trademark Office - Trademarks

Patent: Podobne ako sa na diela vzťahujú autorské práva a na označenia ochranné známky, je možné získať aj výhradné právo používať vynález. K tomu je nutné získať patent na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Bez povolenia vlastníka patentu nemôže nikto daný vynález používať. Doba trvania patentu je 20 rokov.
Linky: Zbierka zákonov SR - Patentový zákon
ÚPV SR - Patenty
European Patent Office
United States Patent and Trademark Office - Patents


http://miromcduck.szm.sk

Copyright © 2003 MiroMcDuck